Testy poziomujące Testy diagnozujące znajomość języka angielskiego A1 – C2 i Testy Vocational B1-C2

Testy poziomujące Testy diagnozujące znajomość języka angielskiego A1 – C2 i Testy Vocational B1-C2

1. Bradefild najogólniej definiuje test jako „Specjalny rodzaj narzędzia pomiaru, którego główną cechą jest to, że za pomocą jego uzyskuje się odpowiedzi ucznia i rozpatruje się je jako wskaźnik wiadomości, umiejętności, postaw ucznia, itd.” Tak szeroka definicja obejmuje zarówno testy dydaktyczne jak i psychologiczne.


2. Według Wesmana – „Test składa się z pewnej licznych zadań przeznaczonych do rozwiązania przez egzaminowanego. Pewne zadania testu są punktowane jako niepodzielne jednostki, inne dzieli się z uwagi na cele punktowania. Każde z zadań testu dostarcza jednostkowej informacji dotyczącej osoby, która rozwiązała test”.


3. B. Niemierko formułuje następująco – „ Testem jest każdy zbiór zadań, przeznaczonych do rozwiązania w toku jednego zajęcia szkolnego i dostosowanych do określonej treści nauczania w taki sposób, aby z ich wyników można było ustalić, w jakim stopniu treść ta jest opanowana przez badanego”.

Do potwierdzenia efektów uczenia się nabytych poza systemem edukacji formalnej (Council of the European Union, 2012) można wykorzystać różne metody identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji efektów uczenia się (Gmaj i in., 2016).

Wśród metod stosowanych w walidacji można wymienić: obserwację w warunkach rzeczywistych lub symulowanych, wywiad, analizę dowodów i deklaracji czy test teoretyczny, inaczej zwany testem wiedzy (Katalog Metod Walidacji, http:// walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, http://www. rejestr.kwalifikacje.gov.pl).

Test jest jedną z najczęściej dopuszczanych metod weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych (por. ZRK, http://www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl). Jest to też najpopularniejsza metoda walidacji w 35 innych krajach europejskich (Cedefop, Komisja Europejska i ICF, 2017).

Instytut Badań Edukacyjnych opracował Katalog Metod Walidacji, http://walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/, w którym wyróżniono m.in. testy pisemne i ustne. Ich celem jest określenie, czy dany poziom umiejętności został osiągnięty przez kandydata, oraz porównanie wyników uzyskanych przez różnych kandydatów.
Formy sprawdzania wiedzy za pomocą testów można podzielić ze względu na:

 • obszar sprawdzanej wiedzy lub umiejętności (testy poznawcze i pozapoznawcze);
 • rodzaj sprawdzanej wiedzy (wiedza proceduralna typu „jak” – sprawdzana w testach wykonaniowych i wiedza deklaratywna typu „co” – sprawdzana w testach
  wiedzy);
 • sposób udzielania odpowiedzi (testy pisemne i ustne) (Katalog Metod Walidacji).
  W weryfikacji efektów uczenia się wszystkie te formy testów mogą mieć zastosowanie, jeśli tak zostanie określone w obwieszczeniu ministra właściwego, informującym o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej lub uregulowanej do ZSK, w polu opisu kwalifikacji „wymagania dotyczące walidacji oraz podmiotów przeprowadzających walidację”. W opracowaniu skupiono się na pisemnych testach wiedzy.

Testy Vocational (branżowe, w danych zawodach) B1-C2

O testach i egzaminach VEC czyli dla danych zawodów i branż można przeczytać tutaj, zrobić przykładowe a nawet zakupić pełne zestawy lub pojedyncze tutaj. Najlepiej proszę zapoznać się z obydwoma linkami.

Test ten sprawdza bierną znajomość języka angielskiego, gdyż jak wszystkie proponowane testy spotykane w zasobach Internetu testują maksymalnie tylko dwie z umiejętności językowych po części czytanie ze rozumieniem i zasady gramatyki w formie pisemnej.

Niestety to nie wystarcza do pełnej i prawidłowej oceny znajomości języka obcego, Aby w pełni sprawdzić ją sprawdzić konieczne jest przetestowanie:

 • czytania
 • słuchania
 • pisania
 • i najważniejsze – mówienia

a są to tzw. czynne umiejętności językowe z czego 2 są tzw. produktywne.

Samo zaznaczenie poziomu A, B lub C nie daje dobrej Samo Samo zaznaczenie poziomu A, B lub C nie daje dobrej zaznaczenie poziomu A, B lub C nie daje dobrej oceny i pełnego obrazu twoich zdolności językowych w języku obcym, którym władasz. Należałoby abyś jeszcze wykonał test ze minimum ze słuchania, czytania tekstu ze zrozumieniem i mówienia – tj. rozmowy.

Każdą z nich musi ocenić obiektywnie osoba, która zna dany język i jest dobrze zapoznana z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) – najlepiej Lektor Egzaminator, Ewaluator lub Audytor języka.

Test zawiera 100 pytań a każde z nich zawiera 3 odpowiedzi lecz tylko jedna odpowiedź jest poprawna otrzymany wynik jest tylko częściową oceną twych umiejętności językowych.

Dokonujemy niezależnej obiektywnej oceny czasem zwanej audytem językowym w zakresie: General English i branżowego Professional English – zawodowego – vocational.

GENERAL ENGLISH

TEST

Test poziomujący czyli określający bardzo ogólnie na jakim poziomu znajomości języka najprawdopodobniej obecne jesteś jest tu poniżej.

Niestety, jak wiele innych w Internecie jest dość ogólny zawężony do biernej, odtwórczej postaci do języka gdyż tylko zaznaczmy. Gdy go wykonasz koniecznie wykonaj test precyzujący po wykonaniu, którego otrzymasz dokładny opis swych umiejętności precyzujący twe zdolności językowe lecz odtwórcze z zasad gramatyki. Pamiętaj nadal brakuje weryfikacji :

 

 • czytania
 • słuchania
 • pisania
 • i najważniejsze – mówienia.

Dalej możemy zapewnić Ci pełniejszą ocenę, uzupełnioną o wymienione powyżej umiejętności ocenę “twojego” języka obcego.

Test z czytania:

Test ze słuchania:

Test z pisania:

Test z mówienia: zadzwoń i umów się Lektorem/Ewaluatorem na darmową sesję weryfikacyjną:

Testy Vocational B1-C2

O testach i egzaminach VEC czyli dla danych zawodów i branż można przeczytać tutaj, zrobić przykładowe a nawet zakupić pełne zestawy lub pojedyncze tutaj. Najlepiej proszę zapoznać się z obydwoma linkami.

Select your currency
PLN Złoty polski