Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Coaching Teaching & Translations for Business Limited, 40 Tooting High Street Londyn SW17 0RG, England, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Companies House na teren Anglii i Walii pod nr, 11377269, NIP: 6266915222, w dalszej treści tego dokumentu zwany „Administrator” lub „Spółką”.

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Coaching Teaching & Translations for Business Limited,40 Tooting High Street Londyn SW17 0RG lub office@cttb.education .

Kandydat sam decyduje o zakresie danych udostępnionych w CV i załączonych dokumentach. Podanie danych jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celu rekrutacji.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do realizacji procesów rekrutacji w zakresie udzielonej przez Kandydata zgody. Zgoda na udział w rekrutacjach Administratora i na przetwarzanie w tym celu danych osobowych kandydata jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W celu rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać odpowiednie oświadczenie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.

Dane dotyczące rekrutacji są także przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych. Administrator podejmują te działania z uwagi na obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa pracy oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności mając na względzie zapobieganie dyskryminacji i zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów rekrutacji.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. CV i inne udostępnione dokumenty będą usuwane w ciągu 3 lat od doręczenia, a dane do celów statystyk i kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych będą przetwarzanie przez czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia dostarczenia danych przez Kandydata.

Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do : dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Od dnia 25 maja 2018 osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dane kandydatów do pracy mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do obsługi działalności Spółki, w tym usługodawców w zakresie prowadzenia i promocji rekrutacji, doradców prawnych i kadrowych.

Podane przez kandydata dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Select your currency
PLN Złoty polski