Nauczanie języków obcych – jest łatwe ….ale pod pewnymi warunkami

Nauczanie języków obcych – jest łatwe ….ale pod pewnymi warunkami

Przede wszytskim powinniśmy nie interpretować błędnie:

czy to pytania: Co to znaczy znać język obcy?

czy to samego stwierdzenia: Znam (jakiś) język?

Pozwolę sobie zapytać: Znam czy mówię tym językiem?

zdecydowanie lepszy w tej materii pytań jest sam język angielski: “I know” vs. “I speak” w angielskim “I speak” i mowi i znaczy to samo w przeciwności do języka polskiego.

  • ponieważ ja odpowiem żartobliwie – ja znam kilkaset ;), mówię 5-cioma.

Opracowywanie programu nauczania jest pomocne w samym nauczaniu

Program i jego rodzaje: Cele nauczania; Cele nauki języka czyli umiejętności kluczowe; Cele językowei ich hierarchizacja
Selekcja materiału językowego
Gradacja materiału językowego
Program autorski

Wybór metody nauczania

Metody konwencjonalne: Metoda bezpośrednia; Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa; Metoda audiolingwalna; Metoda kognitywna
Metody niekonwencjonalne
Metoda reagowania całym ciałem (TPR)
Metoda The Silent Way
Metoda Counselling Language Learning (CLL)
Metoda naturalna
Sugestopedia
Podejście komunikacyjne
Jak wybrać najlepszą metodę

Wybór materiałów nauczania i pomocy naukowych

Rola nauczyciela a funkcja materiałów nauczania
Ocena materiałów nauczania: podręczniki kursowe; materiały uzupełniające; książki pomocnicze
Ocena ćwiczeń podręcznikowych
Wybór pomocy naukowych: Kryteria doboru pomocy; Wyposażenie pracowni językowej

Jednostka lekcyjna jako nauka komunikacji

Jak zbliżyć komunikację w grupie do naturalnej sytuacji komunikacyjnej?
Autonomiczne formy pracy sprzyjające naturalnej komunikacji: Praca w parach; Praca w grupach językowych
Płynność a poprawność – stosunek do błędu językowego
Język ojczysty a język obcy

Indywidualne cechy słuchaczy a sukces w nauce języka

Różnice środowiskowe
Różnice indywidualne: Wiek; Płeć; Inteligencja; Lateralizacja; Modalność; Pamięć; Osobowość; Ekstrawersja/lntrowersja; Samoocena; Podejmowanie/Niepodejmowanie ryzyka; Poziom lęku; Motywacja i postawy
Style poznawcze i strategie uczenia się.

Select your currency
PLN Złoty polski