Corporate Social Responsiblity

Corporate Social Responsiblity

Corporate Social Responsibility w CTTB

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Oto wybrane narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu Od nas należy wybór najbardziej odpowiednich dla naszej firmy narzędzi CSR.

W ostatnich latach zaniechano w Europie rozważań na temat, czy państwa powinny być zaangażowane w bezpośrednie wspieranie artystów, czy zadanie to należy przekazać w ręce fundacji, prywatnych darczyńców i sponsorów, czy też w ogóle zrezygnować z tego poczynań. Polityka kulturalna krajów europejskich oparta na koncepcji państwa opiekuńczego stopniowo odchodziła od wyłącznej dbałości o przeszłość, ku równie poważnemu traktowaniu spraw teraźniejszości. W efekcie w Europie wprowadzono różnorodne rozwiązania bezpośredniego wsparcia dla twórców działających w warunkach wolnego rynku.

Działania na rzecz lokalnej społeczności – przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Przyjmują postać: działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także inwestycyjnych (np. budowanie dróg).

Działania proekologiczne – działania skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Należą tu takie inicjatywy jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Kampanie społeczne – umożliwiają przedsiębiorstwom za pośrednictwem mediów wpływanie na postawy społeczeństwa. Kampanie takie mają na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu na cele społeczne lub działania prośrodowiskowe) lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat (np. ochrona środowiska, edukacja konsumencka). Temat akcji powinien być związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Korzyści otoczenia społecznego:

 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
 • ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
 • realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.

Korzyści ekonomiczne:

 • posiadają wyższą płynność bieżącą;
 • lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki;
 • mają wyższą rentowność sprzedaży;
 • więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.

Korzyści dla (wpół)pracowników:

 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
 • stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
 • dodatkowa opieka medyczna;
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych;
 • równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.

Pro-environmental activities – activities aimed at environmental protection, investments minimizing the impact on the environment. These include initiatives such as the implementation of environmental policy, sustainable management of raw materials, waste segregation, environmental education of employees and customers, as well as the implementation of ecological technological processes and ecological products and services.

Select your currency
PLN Złoty polski