Egzaminy Językowe Angielski Zawodowy i GE

Egzaminy Językowe Angielski Zawodowy i GE

Egzaminy Językowe Język Angielski Zawodowy i GE

moje testy specjalistyczne

i egzaminy Voc

patrz VEC – opisac

Egzaminy z języka angielskiego i ich uznawalność – szczegółowa charakterystyka

typy, poziomy, zakres: ogólne, biznesowe, prawnicze i z innych zawodów

PTE – Pearson Tests of English

EGZAMINY PEARSON TESTS OF ENGLISH GENERAL

 • umożliwiają uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie
 • składają się z dwóch części: pierwsza część to rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania, druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej.

UZNAWALNOŚĆ PEARSON TESTS OF ENGLISH GENERAL:

 • honorowane są przez uniwersytety w Polsce i za granicą
 • uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218,poz. 1695)
 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości  języka obcego– rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U.204, poz. 1200)

Egzaminy PTE General różnią się od innych egzaminów tym, iż:

 • brak części gramatycznej, znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych
 • skoncentrowane są bardziej na sytuacjach autentycznych z życia codziennego, niż na strukturach gramatycznych
 • przygotowanie się do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w konkretnym kursie języka angielskiego, ponieważ zadania w arkuszu egzaminacyjnym można znaleźć w różnych, szeroko  dostępnych na rynku podręcznikach
 • ocenianie testów jest przeprowadzane poprzez internetowy system oceniania e-Pen Edexcel Online -co upraszcza procedury administracyjne i pozwala na szybkie sprawdzenie wyników poszczególnych kandydatów
  kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel Pearson Company
  Wszystkie kursy w CTTB przygotowują do powyższych egzaminów, można na miejscu wykupić i zdać egzamin międzynarodowy.

TOEIC – ANGIELSKI  W BIZNESIE

 • egzamin testuje biegłość posługiwania się językiem angielskim w biznesie:  w biurze, podczas spotkań, negocjacji, czy podróży służbowych.
 • szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika
 • do egzaminu TOEIC można przygotować się na kursie z elementami Business English, np. u nas w CTTB .
 • na wyniki czeka się tylko od 2 do 10 dni
 • służy jako audyt językowy w firmach (standard w 5000 firmach)
 • jego wynik powyżej 700 pkt uznawany jest w Służbie Cywilnej
 • zwalnia z lektoratów mierzy poziom i motywuje do dalszej nauki
 • ma format testu wyboru, trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części: listening i reading.
 • wynik podawany jest w skali punktowej 10-990 pkt.  Kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu, to egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał, tak więc egzaminu nie można nie zdać    
 • EGZMAMINY FCE, CAE, PCE

U nas każdy może przygotować się do egzaminu i następnie otrzymać międzynarodowe certyfikaty językowe.

Aktualnie dostępne kursy przygotowawcze do międzynarodowych egzaminów:

 • First Certificate in English (a od 2015 Cambridge English: First) to jeden z najpopularniejszych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (B2 – upper intermediate w skali Rady Europy).
 • Certyfikat FCE plasuje się pomiędzy podstawowym Cambridge English: Preliminary (PET) a Cambridge English: Advanced (CAE).
 • Certyfikat zdany na ocenę co najmniej 60 % (ocena C) potwierdza, iż osoba posługuje się mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie używanym w pracy, na uczelni i na co dzień.
 • Po zmianach w strukturach egzaminacyjnych w 2015 pojawił się dodatkowo egzamin Cambridge English: First for Schools (FCEfS). To egzamin na takim samym poziomie, co Cambridge English: First (FCE): oba mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności. Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest to, iż zagadnienia, tematyka i ujęcie tematów w Cambridge English: First for Schools są bardziej dostosowane do doświadczeń i zainteresowań młodzieży w wieku szkolnym.

Dlaczego warto zdać FCE:

 • Certyfikat jest potwierdzeniem umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie wymaganym w pracy czy na uczelniach.
 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów i pomaga w rekrutacji na takie uczelnie – jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych.
 • FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.
 • FCE, zgodnie z nowelizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, łącznie z przygotowaniem pedagogicznym daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach w klasach I-III w Polsce.
 • Certyfikat FCE jest uznawany podczas rekrutacji pracowników przez wiele firm.
 • Na wielu uczelniach posiadanie certyfikatu FCE zwalnia z lektoratu języka angielskiego (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Certificate in Advanced English

 • Certificate in Advanced English (CAE) to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jak również kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 750 – 800 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

Certificate of Proficiency in English

 • Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej.
 • CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CPE jest uznawany przez MEN jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa, udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

TOEIC – Test of English for International Communication

Co to jest TOEIC?

Jest to nazwa certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w miejscu pracy. Jest to najważniejszy egzamin ze znajomości angielskiego w środowisku pracy. To również jeden z najszybszych testów – wyniki są dostępne często już po 24 godzinach od egzaminu. Innymi słowy, certyfikat TOEIC przydaje się wszędzie tam, gdzie FCE lub CAE to zbyt mało. To propozycja dla tych, którzy biegle posługują się mową Szekspira, ale potrzebują oficjalnego potwierdzenia, że ich znajomość języka jest na tyle zaawansowana, że bez problemu poradzą sobie także w sytuacjach zawodowych.

Co ciekawe, testy merytorycznie oparte egzamin TOEIC są stosowane przez różne organizacje z całego świata jako narzędzie badania kompetencji językowych pracowników oraz kandydatów do pracy – szacuje się, że stosuje go nawet 14 000 podmiotów. Pokazuje to, jak bardzo uniwersalnym narzędziem są testy budowane na przykładzie egzaminu na certyfikat TOEIC.

Certyfikaty TOEIC

Certyfikat TOEiC to obiektywna i miarodajna ocena kompetencji językowych dla biznesu, która cieszy się sporą popularnością. Ocena TOEiC jest bowiem jednym z najprostszych sposobów weryfikacji kandydatów do pracy. Obecnie, certyfikat ten uznawany jest przez ponad 8000 firm i korporacji na całym świecie. Zdobycie go znacząco poprawia więc naszą sytuację na rynku pracy.

Nic więc dziwnego, że każdego roku o jego zdobycie stara się aż 4 500 000 kandydatów na całym świecie. Jeśli więc poszukujesz rozwiązania, które potwierdzi twoje umiejętności językowe nie tylko na poziomie ogólnym, ale również pod kątem języka biznesowego, zdobycie takiego certyfikatu to doskonały pomysł na potwierdzenie swojej wiedzy i poziomu znajomości języka.

Egzamin TOEIC, a poziomy znajomości języka angielskiego

Do egzaminu TOEIC może przystąpić każdy, niezależnie od poziomu znajomości angielskiego. Ten test, a raczej jego wynik, ma za zadanie raczej określić kompetencje językowe. Dla uczestnika jest on raczej wskazówką na jakim poziomie może kontynuować naukę. Zadania testowe są opracowane w skali od A1 (podstawowa znajomość), przez B1 (samodzielna znajomość) do C1 (biegła znajomość). Certyfikat TOEIC jest uznawany przez ponad 8000 firm na całym świecie! To praktycznie jedyny taki egzamin. Zdanie egzaminu TOEIC jest również konieczne jeżeli rozważasz karierę w administracji rządowej, choćby w służbie cywilnej w Polsce. Egzamin TOEIC zdany na co najmniej 700 punktów jest uznawany przez służbę cywilną jako potwierdzenie kompetencji językowych kandydata.

Pamiętaj, że certyfikat TOEIC i uzyskany z niego wynik są ważne przez 2 lata. Po upływie tego okresu należy podejść do testu ponownie

Czego można się spodziewać na egzaminie TOEIC?

Jak wygląda egzamin TOEIC? Składają się na niego dwa moduły:

 • Listening and Reading
 • Speaking and Writing

W ramach pierwszego modułu sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem. W sekcji Listening (45 minut), zdający dostaje test wyboru, w ramach którego musi dopasować sytuacje na zdjęciach do usłyszanego tekstu, jak również wykazać się zrozumieniem usłyszanych dialogów. Zdający słyszy cztery różne akcenty angielskiego – brytyjski, amerykański, kanadyjski oraz australijski, co sprawdza umiejętność rozumienia różnych wariantów tego języka. Z kolei sekcja Reading (75 minut) zawiera takie zadania jak choćby uzupełnianie zdań czy tekstów.

Jak wygląda moduł Speaking and Writing? Są to testy, które mają sprawdzić poziom znajomości języka w mówieniu i pisaniu. Do tego modułu podchodzą głównie osoby, które uzyskały stosunkowo dobrą ocenę z egzaminu TOEIC (Listening and Reading). Ten moduł pozwoli na szybkie przetestowanie produktywności i kreatywności zdającego, a także umiejętności sprawnej komunikacji.

Co to jest TOEFL?

Egzamin TOEFL jest jednym z bardziej popularnych egzaminów językowych sprawdzających umiejętności językowe w środowisku akademickim. Uznawany przez ponad 9000 uczelni na całym świecie, egzamin ten należy również do najnowocześniejszych – w całości zdawany jest na komputerze, na którym odbywa się również rejestracja.

Dlaczego zdawać TOEFL?

Certyfikat, jaki otrzymuje zdający egzamin TOEFL, jest przepustką na studia za granicą. Jak już wspomnieliśmy, egzamin ten uznawany jest przez niemal dziesięć tysięcy uniwersytetów na całym świecie, co stanowi o jego wadze. Egzaminu tego nie można nie zdać – osoba do niego przystępująca oceniana jest w 120-punktowej skali, a sama ocena to wynik dokładnego wyliczenia punktów, które odzwierciedlają rzeczywisty poziom znajomości języka angielskiego.

Egzaminy TOEFL odbywają się od 3 do 4 razy w miesiącu, co w skali roku daje 30 do 40 sesji. Wyniki egzaminu publikowane są średnio około 10 dni po dacie testu.

Jak wygląda egzamin TOEFL?

Omawiany tu egzamin składa się z czterech sekcji:

 1. Czytanie, które zawiera głównie akademickie teksty. Zwykle w tej sekcji pojawiają się 3 do 4 tekstów, na bazie których musimy odpowiedzieć na 36 do 56 pytań.
 2. Słuchanie, składające się z 2 części – pierwszej, w trakcie której słuchamy 4 do 6 mini-wykładów, a następnie odpowiadamy na 6 pytań do każdego wykładu, oraz drugiej, składającej się z 2 do 3 dialogów i 5 pytań do każdego z nich.

  Po pierwszych dwóch sekcjach następuje dziesięciominutowa przerwa.
 3. Po przerwie następuje mówienie, czyli trzecia z czterech sekcji. Mówimy tu o 2 zadaniach niezależnych, oraz 4 zintegrowanych, które odnoszą się do wyznaczonych elementów.
 4. Pisanie jest ostatnią sekcją egzaminu TOEFL. Mamy w niej do wykonania 2 zadania – 1 niezależne i 1 zintegrowane.

Cały egzamin trwa około 4 godzin. Odbywa się jednego dnia, a czasowo rozkłada się w następujący sposób: czytanie – 60 – 80 minut; słuchanie – 60 – 90 minut; przerwa – 10 minut; mówienie – 20 minut; pisanie – 50 minut.

Select your currency
PLN Złoty polski